گریتینگ های ما مناسب برای هر شرایط محیطی، مقاوم در برابر خوردگی وعبور آب بدون ایجاد فشار برای تاسیسات و یا خطر برای پرسنل شاغل در کشتی ها، اسکله ها یا سکوها است.